Organizacija prijatelji dece opštine Požarevac realizuje projekat


  

 

Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj

Cilj: Unapređivanje zaštite dece kroz efikasnije i funkcionalnije lokalne međusektorske sporazume i protokole   Problema:

Nasilje nad decom je veoma izraženo u današnje vreme. Istraživanja pokazuju da 40% dece trpi nasilje u porodici i da je 60 % izloženo nasilju na INTERNETU. Nasilje se sve više javlja među vršnjacima u školi i na ulici u vidu fizičkih napada, vređanja, pretnji, prinuda...Posledice po razvoj dece su dugoročne, negativne i u fizičkom i u psihičkom pogledu. Deca su uznemirena, uplašena, slabo se koncentrišu, povlače se u sebe, sama postaju agresivna, prestaju da uče. U nekim slučajevima, deca koja ne vide rešenje, završavaju svoj život  samoubistvom.


 Rešenje:
 Zajedničko delovanje svih sektora, ustanova, organizacija, medija i građana u lokalnoj sredini na zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.


Realizatori projekta:
•    Organizacija „Prijatelji dece opštine Požarevac“
•    Mreža organizacija za decu Srbije - MODS
•    UNICEF-a,
•    Ministarstva za rad,  zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
•    Ministarstva zdravlja,
•    Ministarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  
•    Evropska unija - Finansijska podrška

 

 

 


Aktivnosti u Požarevcu: kampanje

 

1.    Okrugli sto „Za efikasnije suzbijanje nasilja nad decom“ – 21. septembar 2017.
2.    Javni događaj „Život bez nasilja za svako dete“ – 5. oktobar 2017.
3.    Konferencija: Zaštita dece od nasilja kroz međusektorsku saradnju“ – 28. novembar 2017.
4.    Svečano potpisivanje protokola
RADNI SASTANCI na izradi Protokola o međusektorskoj saradnji na zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u opštini Požarevac.

Koordinator projekta za grad Požarevac je Radiša Đorđević. pedagog

 

Prijatelji dece - Požarevac
septembar 2017. godine

 


 

 

Direktorima  škola  i  predškolske  ustanove
GRADA   POŽAREVCA

Predlog programa i aktivnosti za vreme trajanja dečje nedelje od 2. do 8. oktobra 2017. godine


    

U skladu sa relevantnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i pozitivnim propisima, Dečja nedelja posvećuje posebnu pažnju da se stvore još bolji uslovi za ostvarivanje prava deteta na igru, odmor, razvoj i kvalitetno korišćenje slobodnog vremena učešćem u učenju, kulturnom životu i umetnosti.

 
 Zbog toga će moto Programskih aktivnosti u 2017. godini biti:   


 
Gradimo mostove među generacijama
ZA RADOST SVAKOG DETETA

 


 Na našim prostorima se Dečja nedelja obeležava od 1934. godine. Od 1987. godine, na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije, svake prve nedelje u oktobru obeležava se Dečja nedelja u skladu sa Zakonom o društvenij brizi o deci. Osnovni koncept programskih aktivnosti tokom Dečije nedelje je podsećanje odraslih na obavezu poštovanja prava deteta što je tekovina dvadesetog veka, a u normativni sistem Republike Srbije još jednom je potvrđeno:
•    Usvojenom  Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih nacija, od 20. novembra 1989.
•    Usvojenom Milenijumskom deklaracijom 2000. godine
•    Ishodom Generalne skupštine UN 2002. godine “Svet po meri dece”
•    Ustavom iz 2006. godine
•    Nacionalnim planom akcije za decu (NPA) koji predstavlja strateški dokument Vlade za kreiranje politike države prema deci od 2004. do 2015. godine
•    Usvojenim Opštim protokolom za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, Posebnim protokolima i lokalnim Protokolima mećusektorske saradnje
•    Usvojenim dokumentima  koja se odnose na integraciju dece sa smetnjama u razvoju, poboljšanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja, sa posebnim akcentom na decu iz marginalizovanih grupa
•    Usvojenom Strategijom obrazovanja do 2020. godine, a njeni glavni ciljevi su dostupnost, efikasnost i relevantnost obrazovanja


•    skrene pažnju javnosti na prava i potrebe dece

•    podstakne na sagledavanje stvarnog položaja deteta u društvu
•    podseti na odgovornost koju porodica, škola i država i njene institucije imaju za zdrav rast i razvoj dece
•    pokrene inicijativu i programe koji će doprineti poboljšavanju položaja dece u Srbiji i ostvarivanju njihovih prava
•    utiče na saradnju države, različitih civilnih i strukovnih organizacija, medija i pojedinaca u interesu optimalnog dečijeg razvoja
•    promoviše aktivno učešće same dece u donošenju odluka koje ih se tiču

  Program aktivnosti za vreme trajanja Dečje nedelje u 2017. godini, realizuje  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa organizacijom Prijatelji dece Srbije i mrežom organizacija Prijatelja dece širom Republike, uz podršku drugih udruženja građana, socijalnih, obrazovnih i kulturnih institucija, eminentnih stručnjaka, umetnika, uglednih pojedinaca...

 

 


Predlog aktivnosti tokom Dečje nedelje na nivou Grada


 

 

 

  Uz svest o potrebi stalnog unapređivanja položaja deteta u našem društvu, sve postojeće propise i strateške planove treba unapređivati i smatrati ih instrumentima razvoja, koji doprinose boljoj koordinaciji svih pojedinačnih mera i aktivnosti u cilju ostvarivanja i zaštite prava deteta, na nacionalnom nivou.  
 Dečja nedelja ove godine posebnu pažnju poklanja međugeneracijskoj solidarnosti i saradnji. To je jedna od vrednosti života svakog deteta u porodici koja ima unutrašnju stabilnost i socijalnu sigurnost, u kojoj su svi njeni članovi uključeni u rad i stvaranje i to svako prema svojim mogućnostima. Istovremeno, na taj način, Dečja nedelja podseća i podržava značaj porodice i porodičnih vrednosti u čemu nezamenljivu ulogu ima razmena znanja i iskustva dece sa odraslim i starim članovima društa, kao i razvoj solidarnosti i povezanosti dece u okviru vršnjačkih grupa,kao i
da pokaže posvećenog  izradi nove  Nacionalne strategija za prevenciju  i  zaštitu dece od nasilja

 
 I na lokalnom nivou Dečja nedelja je prilika da se o ovoj temi govori  i izvrši analiza postojećeg stanja u cilju podrške razvoju podsticajnijeg  okvira za život deteta u porodici i okruženju, radi preveniranja izdvajanja iz njih. Ponekad treba  analizirati kako uvažavamo i organizujemo slobodno vreme za decu, podsticajnu generacijsku razmenu i koliko igra podstiče njihov razvoj i emocije. To je i prilika da se  i na lokalnom nivou podstaknu konkretne aktivnosti sa ovim ciljem.

 
Organizacija Prijatelji dece opštine Požarevac prihvata usvojen program i dopunjuje ga nekim specifičnostima okruženja. Naša organizacija će nastojati da osim aktivnosti koje će se odvijati unutar institucija, organizuje neke akcije na nivou Grada i tako skrene pažnju javnosti na potrebu poštovanja Konvencije o pravima dece, tj. dokumenta koji je usvojen u Ujedinjenim nacijama pre 28 godina.  Te aktivnosti obuhvatile bi decu i odrasle i bile bi  namenjene kako deci tako i odraslima.

 
Zadatak svih instutucija koja se bave vaspitanjem i obrazovanjem dece je da kreiraju svoj plan aktivnosti i sprovode ga u najboljem dečjem interesu. To treba da rade ne samo u  toku Dečje nedelje, već i u  toku školske godine.

 
Planirane aktivnosti hronološki bi se dešavale sledećim redosledom:

 


PONEDELJAK, 2. OKTOBAR: „OTVARANJE DEČJE NEDELJE - JAVNA I MEDIJSKA

PROMOCIJA

 
Namera: Najava sadržaja i ciljeva Programa aktivnosti za vreme trajanja Dečje nedelje, je medijska kampanja. To je upoznavanje javnosti sa najvažnijim telima i dokumentima koji doprinose razvoju nacionalnog sistema brige o deci, ostvarivanju prava deteta i boljoj participaciji dece i mladih. Poseban akcenat je na doprinosu Dečje nedelje  u ostvarivanju prava dece kroz podsticanje međugeneracijske solidarosti,  radosti i saradnje. Korisno je podsećanje na odredbe Konvencije o pravima deteta i podsećanje na stihove LJubivoja Ršumovića u knjizi Bukvar dečjih prava.

  •    Preporuka školama je da se deca u toku početnih aktivnosti toga dana podsete na smisao i značaj Dečje nedelje. Poželjno je sa decom odraditi radionicu na temu odgovornog roditeljstva, potrebi međugeneracijske saradnje i važnosti odrastanja dece. U vrtićima i školama, korisno bi bilo realizovati adaptirane radionice u cilju promovisanja Konvencije o pravima deteta sa posebnim osvrtom na potrebu da se deci obezbede osnovni uslovi na ostvarivanje bazičnih prava i bezbedno i srećno detinjstvo. Posebno osmišljene radionice treba uvrstiti i realizovati i kroz plan rada odeljenjskog starešine, kako bi se obuhvatio što veći broj dece.,
•    Deca predškolske ustanove ’’LJubica Vrebalov’’
Radionice  sa decom po vrtićima sa temom:  koja su dečja prava, da li ih odrasli poštuju, zašto su roditelji važni i odgovorni u  odrastanju dece, potrebi  međugeneracijske saradnje i brige,  šta je sve važno za zdravo odrastanje i život dece...
Postavljanje  izložbe po objektima:  Ko  sve brine o meni, šetnja do gradskog         parka  i zajedničko druženje  dece iz svih vrtića   
•    Korisnici usluga Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju - od 10 časova na Čačalici zajednička sportsko-rekreativna aktivnost korisnika boravka, članova udruženja i učenika osnovne škole.
•    U Centru za kulturu grada Požarevca biće organizovana projekcija crtanog-sinhronizovanog filma. Za učenike osnovnih škola projekcija će biti od 12,00 časova.
Bliža obaveštenja možete dobiti od Dragana Lazovića, tel. 064 - 8918444.
•    Konferencija za štampu  u 11 sati u Galeriji „M.P.Barili“

 


   UTORAK, 3. OKTOBAR: „DAN ZA KREATIVNOST I KULTURU“

 
Namera: Podsticanje umetničkog stvaralaštva dece, promovisanje i uvažavanje različitosti, sticanje novih saznanja  i razvoj ličnih interesovanja: radionice o međusobnim odnosima i toleranciji, izrada postera, likovnih i literarnih radova, postavka izložbe, poruke odraslima, dečje emisije...

  •    Deca predškolske ustanove «LJubica Vrebalov» - od 9,30 maskenbal  dece svih vrtića  u gradu (revija kroz centar grada, okupljanje  na platou Centra za kulturu), predstava  u Centru za kulturu u 11  sati pozorište Ars longa
•    Korisnici usluga Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju – Od 10,30 časova gosti OŠ -- druženje učenika i korisnika
•    Za prvake – ideja je da se tokom trajanja Dečije nedelje organizuje obilazak Gradske biblioteke i besplatno učlanjivanje, po unapred dogovorenoj dinamici škola sa Bibliotekom,
•    Deca osnovnih škola - po svom programu, mogu posetiti Galeriju „M.P. Barili“, Narodni muzej, Etno park na Tulbi i Kuću Dobrnjčevih na osnovu postignutog dogovora sa navedenim ustanovama. Posete bi se odvijale svakoga narednog dana tokom Dečije nedelje  u terminima od 9 do 15 sati. Ukoliko dolazi veći broj učenika iz škole, potrebno je mećusobnim dogovorom precizirati dinamiku.
•    U Centru za kulturu grada Požarevca biće pozorišna predstava PRVI ŠKOLSKI ČAS – MATEMATIKA, ARITMETIKA.
Za decu iz Predškolske ustanove predstava će biti od 11,00 časova, a za učenike osnovnih škola od 12,00 i 13,00 časova.
      Bliža obaveštenja možete dobiti od Dragana Lazovića, tel. 064 - 8918444.
•    U Gradskoj  biblioteci, na dečjem odeljenju, realizovaće se radionica pod nazivom: AKO MOGU DA BIRAM, BIRAM DA KOMUNICIRAM.
U skladu sa motom programskih aktivnosti Dečje nedelje „Gradimo mostove među generacijama - ZA RADOST SVAKOG DETETA“, radionica je usklađena za uzrastom dece i namenjena boljoj saradnji, razmeni i razvoju učenika. Radionica će početi u 12 sati i namenjena je deci petog ili šestog razreda.
Svaka škola može da pošalje grupu od oko 6-7 učenika.
Za bliža obaveštenja javiti se višem knjižničaru, Slavici Vučinić, na tel.      221-957 ili 064 256 84 83.

 


  SREDA, 4. OKTOBAR: „DECA – ČITANJEM I DRUŽENJEM DO PRAVIH VREDNOSTI “

 
Namera: Podsticanje kulture, borbe protiv lažnih i kič vrednosti, civilne inicijative za unapređivanje kvaliteta života dece kroz kulturne institucije i igru. Podsticanje međugeneracijske solidarnosti, poštovanje životnog iskustva starijih, razmena znanja i veština, kao i uspostavljanje kvalitetne komunikacije.

  •    Deca predškolskog uzrasta – od 11,00 projekcija filma  u Centru za kulturu za decu predškolskih grupa ( besplatno).
Za decu ostalih grupa  organizovanje poseta baka, deka i bliskih rođaka, roditelja i razgovori o odrastanju  generacija, nekada, sada, ko je kome bio važan...
•    Korisnici usluga Centra za dnevni boravak - poseta naših korisnika Centru za dnevni boravak „Puž“  u Smederevskoj Palanci
•    U Gradskoj  biblioteci, na dečjem odeljenju, realizovaće se radionica pod nazivom: AKO MOGU DA BIRAM, BIRAM DA KOMUNICIRAM.
U skladu sa motom programskih aktivnosti Dečje nedelje „Gradimo mostove među generacijama - ZA RADOST SVAKOG DETETA“, radionica je usklađena za uzrastom dece i namenjena boljoj saradnji, razmeni i razvoju učenika. Radionica će početi u 12 sati i namenjena je učenicima sedmog ili osmog razreda. Svaka škola može da pošalje grupu od oko 6-7 učenika.
Za bliža obaveštenja javiti se višem knjižničaru, Slavici Vučinić, na tel.      221-957 ili 064 256 84 83.
•    U Centru za kulturu grada Požarevca biće organizovana projekcija crtanog-sinhronizovanog filma. Za decu iz Predškolske ustanove projekcija će biti od 11,00 časova, a za učenike osnovnih škola od 13,00 časova.
Bliža obaveštenja možete dobiti od Dragana Lazovića, tel. 064 - 8918444.

 


   ČETVRTAK, 5. OKTOBAR  „ŽIVOT U ZAJEDNICI“


 Namera: Po školama, u skladu sa raspoloživim kapacitetima, organizovati prigodna predavanja, sastanke i debate u cilju ostvarivanja motoa programskih aktivnosti. Animirati đačke parlamente, roditelje, stručna i građanska udruženja, medije i dr.

  •     Deca predškolskog uzrasta - poseta muzičkoj školi od strane dece vrtića     ,,Pčelica''  i  ,,Bambi'', dok će deca ostalih  vrtića  posetiti galeriju i muzej
 Za predškolce će u gradskom parku biti okupljanje u 12 sati i zajedničko      crtanje  sa prvacima iz osnovnih škola ,,Svetog Save'' i ,,Vuk Karadžić''   sa porukom:
UDRUŽENI U ZAŠTITI DECE OD NASILJA

 
 Za aktivnosti postavljanja štanda, deljenja deci balona od strane volontera a      odraslima poruke koje se odnose na zaštitu  dece  od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao moto koriste se stihovi pesnika LJubivoja Ršumovića:
„Ni zbog kakvog greha deca se ne smeju tući
Što više igre i smeha, to više lepote u kući“
•    Korisnici usluga Centra za dnevni  boravak  - Zajednička aktivnost naših korisnika i korisnika projekta »Podrška odraslim osobama sa invaliditetom « koju realizuje Udruženje za negovanje zdravih stilova života «Veritas»
•    Deca osnovnih škola - po svom programu, mogu posetiti Galeriju M.P. Barili, Narodni muzej, Etno park na Tulbi i Kuću Dobrnjčevih na osnovu postignutog dogovora sa navedenim institucijama, Posete bi se odvijale svakoga dana u terminima od 9 do 15 sati. Ukoliko dolazi veći broj učenika iz škole, potrebno je dogovoriti sa ustanovama dinamiku.

 


  PETAK, 6. OKTOBAR: „DEČJE STVARALAŠTVO – ESTETSKI KUTAK“

 
Namera:  Afirmisanje autora i najuspešnijih ostvarenja za decu i afirmisanje dečje kulture i dečjeg stavaralaštva - likovno, literarno, muzičko, dramsko i dr. (poseta pozorišnim predstavama, druženje sa pesnicima, veče poezije,prigodne priredbe po razredima ili na nivou škole...

  •    Deca predškolskog uzrasta – Ispred Ekološkog doma na Čačalici okupljanje  dece vrtića ,,Duško R.'', ;Lane'', ,,Neven'' i ,,Bubamara'' u 10 sati i  interaktivni program ,,Saška i družina''  .
U ostalim vrtićima:  izložba kućnih ljubimaca,  takmičarske igre, pokaži šta znaš, izložba frizura i sl...

 
 U slučaju lošeg vremena aktivnosti će biti organizovane u vrtićima
•    Ovaj dan može biti i vreme za finaliziranje svih planiranih aktivnosti tokom Dečije nedelje i prikaz produkata dečijeg stvaralaštva po školama.
•    U Centru za kulturu grada Požarevca biće organizovana projekcija crtanog-sinhronizovanog filma. Za korisnike usluga Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju projekcija će biti od 10,00 časova, a za učenike osnovnih škola od 11,00 časova.
Bliža obaveštenja možete dobiti od Dragana Lazovića, tel. 064 - 8918444.

 


  SUBOTA, 7. OKTOBAR:„DECA I SLOBODNO ORGANIZOVANO VREME“

 
  Namera:  razvijanje svesti o značaju pravilnog korišćenja slobodnog vremena, u svakom trenutku i svakom pogledu, kao preduslov uravnoteženog razvoja i zdravog života.
•    Po sopstvenom planu osnovne škole će za svoje učenike organizovati, prema svojim mogućnostima i planu, razne aktivnosti: ekološke radionice, izložbe, sportske turnire, izlete i sl. Učenici sa nastavnicima mogu srediti ekološke kutke u svojim školama, a takođe i urediti svoje učionice, izraditi prigodne postere sa porukama i prigodnim radovima učenika.

  Tokom Dečje nedelje biće organizovane i sledeće aktivnosti:
  -  prvacima će se svečano uručivati bedževi i dobrodošlice,
  -  besplatan upis prvaka u Narodnu biblioteku "Ilija M. Petrović", čime simbolično najavljujemo mesec knjige,
  -  besplatna poseta muzeja i galerije grada Požarevca,
  -  posete Čačalici i podsticanje dečjih aktivnosti kroz igru,
  -  nastavljanje i proširivanje mostova među generacijama većom i boljom saradnjom,
   - organizovanje festivala za decu KIDS, u prvoj nedelji novembra, tj. reviju dečjeg filma, a škole će se opredeljivati za filmove u skladu sa izborom svojih učenika,
   - nastavljanje uključivanja u realizaciju Projekta za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja,
   - nastavljanje saradnje sa lokalnim organizacijama, institucijama, medijima....

Verujemo da  ovim zajedničkim akcijama doprinosimo afirmiciji dečjih  prava i stvaralaštva mladih. Odrasle podsećamo na potrebu smislene komunikacije, podsticanja  istinskog uključivanja dece u društveni život i razvoj partnerstva kao temelj budućeg zajedničkog učešća u realizaciji svih aktivnosti.

                                                                                                   Predsednik
                                             Radiša Đorđević
                                        064-19-19-912


 

Okrugli sto pod radnim nazivom  „ZA EFIKASNIJE SUZBIJANJE NASILJA NAD DECOM“ održan je 21. septembra 2017. godine u 11,00 sati u Požarevačkoj gimnaziji.
Okrugli sto su realizovale: Organizacija „PRIJATELJI DECE OPŠTINE POŽAREVAC“, Požarevačka gimnazija iz Požarevca,  Osnovna škola „Sveti Sava“ iz Požarevca i Osnovna škola „Vuk Karadžić“ iz Požarevca.
U diskusijama na Okruglom stolu učestvovali su  predstavnici vaspitno-obrazovnih ustanova /predškolska ustanova, osnovne i srednje škole/, Gradske uprave,  Centra za socijalni rad, Tužilaštva,  roditelja, lokalnih medija i udruženja građana.  
Učesnici su formirali Tim za izradu Protokola za zaštitu dece  od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u opštini Požarevac.

 

   


 

Kampanja


  


Prijatelji dece opštine Požarevac održali su drugu kampanju u okviru projekta: „ZAŠTITA DECE OD NASILJA I PROMOCIJA SOCIJALNE INKLUZIJE DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I TURSKOJ“.


Kampanja je realizovana kao manifestačjija u  dečjoj nedelji pod sloganom: ŽIVOT BEZ NASILJA ZA SVAKO DETE.


U manifestaciji koja je održana 5. oktobra u Gradskom parku u Požarevcu povezale su se generacije predškolaca iz Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ iz Požarevca, prvaci Osnovnih škola „Sveti Sava“ i „Vuk Karadžić“ iz Požarevca i gimnazijalci, učenici III/2 Požarevačke gimnazije.